ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนฤมล ชลประทินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
2นายชัยฤกษ์ ไชยศิลป์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
3นางศรัณย์ลักษณ์ มีชำนะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
4นายยงศิลป์ เลิศรัตนคามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
5นายทรงศิลป์ ณ พิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
6นางสารภี พรหมโวหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ