ยินดีต้อนรับสมาชิกของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธวัช ชุมชอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
2นางกรณิศ มุงเมืองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
3นางสาวลำแพน จำปาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
4นางเบญจพร พิชัยยาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
5นางจามรี พุทธาศรีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
6นางรสธร ไชยรินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 01/04/2556
Copyright © โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม